جستجو

post

آموزش و جامعه پذیری کارکنان: برنامه ای برای نیروهای جدیدالاستخدام

آموزش و جامعه پذیری کارکنان: برنامه ای برای نیروهای جدیدالاستخدام

جامعه پذیری یکی از آموزش های ضروری و منظم سازمان ها برای کارکنان تازه وارد می باشد. جامعه پذیری، برنامه ای است که کارکنان تازه وارد را با شغل شان، همکاران و سازمان آشنا می سازد. این آموزش نیازمند تعامل بین پرسنل واحد منابع انسانی و مدیران و سرپرستان عملیاتی می باشد. در سازمان های کوچکی که واحد منابع انسانی ندارند، مسئولیت جامعه پذیری نیروی تازه وارد بر عهده مدیر یا سرپرست فرد می باشد. در شرکت های بزرگ واحد منابع انسانی و مدیر و سرپرست فرد در غالب تیمی، مسئولیت جامعه پذیری نیروی تازه وارد را بر عهده دارند. بدون داشتن برنامه ریزی مناسب، جامعه پذیری نیروی جدید خسته کننده و غیر مرتبط می شود و منجر به اتلاف زمان هم برای نیروی تازه وارد و هم برای مدیر و سرپرست واحدش می گردد. بررسی های مختلف نشان می دهد که جامعه پذیری در صورتی برای سازمان موثر است که به درستی صورت پذیرد. جامعه پذیری باعث کاهش ابهامات، کنترل تعارض و ترک خدمت فرد می شود. همچنین منجر به افزایش رضایت شغلی، تعهد و عملکرد وی می گردد. جامعه پذیری موثر منجر به دسترسی به اهداف کلیدی زیر می گردد:
• منجر به ایجاد احساس مطلوب در فرد نسبت به سازمان و شغل می شود.
• اطلاعات شغل و سازمان را برای فرد فراهم می کند.
• منجر به افزایش مقبولیت فرد توسط همکارانش می گردد.
• منجر به افزایش اجتماعی سازی و یکپارچگی فرد با سازمان می شود.


شاخص های ارزیابی جامعه پذیری
اگر چه جامعه پذیری، فرایندی با اهمیت است و هم برای کارمندان تازه وارد و هم سازمان دارای مزیت است، اما همیشه به صورت درست انجام نمی شود. شاخص هایی برای تعیین اثربخشی برنامه جامعه پذیری تعیین شده است. این شاخص ها میزان موفقیت برنامه جامعه پذیری و استخدام نیروهای جدید را بررسی می کند. شاخص های پیشنهادی عبارتند از:
• نرخ خروج از خدمت: چند درصد از نیروهای تازه وارد در طول 6 ماه یا کمتر، از سازمان خارج شده اند؟
• فاکتورهای شکست در استخدام نیروهای جدید: چه درصدی از نرخ خروج سالیانه سازمان از نیروهای جدید الاستخدام می باشد؟
• سرعت ارتقا کارکنان: چند درصد از نیروهای جدیدالاستخدام عملکرد بهتری نسبت به نیروهای قبلی دارند؟
• نرخ شرکت در برنامه های توسعه ای: چند درصد از نیروهای جدیدالاستخدام در برنامه های آموزشی برای ارتقا و توسعه فردی شرکت کرده اند؟
موفقیت در جامعه پذیری نیروهای تازه وارد برای سازمان دارای اهمیت است و سازمان با بررسی میزان موفقیت برنامه های آموزشی، می تواند آن ها را مدیریت نماید.
منبع: تیم تولید محتوای سرای مدرس

بدون نظر

نظر خود را وارد کنید.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود.