جستجو

post

اهداف آموزشی در طرح درس

اهداف آموزشی در طرح درس

یکی از وظایف اصلی مدرسین، تهیه طرح درس یا طرح آموزش می باشد. از موارد مهم و اصلی در تهیه طرح آموزش، نوشتن اهداف آموزشی می باشد.

اهداف آموزشی چیست؟
اهداف آموزشی همان نتایجی است که انتظار داریم با برگزاری دوره آموزشی محقق گردد که شامل هدف  کلی و اهداف رفتاری دوره آموزشی می باشد
هدف کلی چیست؟
هدف کلی ، نتیجه کلی و نهایی از برگزاری دوره آموزشی می باشد که بهتر است هدف کلی را با یکی از عبارت های آشنایی ، توانایی یا تسلط شروع کنیم.
مثال:
عنوان دوره : تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015
هدف کلی دوره یکی از موارد زیر می تواند باشد:
ISO 9001:2015 آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت
ISO 9001:2015 توانایی پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت
ISO 9001:2015 در پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت تسلط فراگیران
هرچه از آشنایی به سمت تسلط می رویم سطح دوره سخت تر شده و می بایست روش تدریس از سخنرانی به سمت کارگاهی و کاربردی پیش رود تا فراگیران بتوانند الزامات را پیاده سازی نمایند.

اهداف رفتاری چیست ؟
اهداف رفتاری همان تغییراتی است که انتظار می رود در پایان هر دوره آموزشی در رفتار فراگیران  ظاهر شود.این اهداف می بایست بطور واضح بیان گردد
مثال : انتظار می رود در پایان دوره حسابداری فراگیر بتواند یک تراز مالی تهیه کند.
اهداف رفتاری در 3 حیطه دانش ، مهارت و نگرش مطرح می باشند.

مقالات مفید دیگر : استانداردهای آموزشی مهم در آموزش های سازمانی و نیروی انسانی متخصص و ماهر

دانش : مجموعه اطلاعات و تئوری های یک دوره آموزشی را شامل می گردد – مثال: آشنایی با استانداردهای حسابداری
مهارت : پیاده سازی دانش در عمل می باشد و مجموعه توانمندی های انجام کار را شامل می گردد. مثال : توانایی تهیه تراز مالی
نگرش : طرز فکر، تمایلات و باورها نسبت به انجام کار را شامل می گردد.- مثال : اهمیت و حساسیت رازداری در حسابداری – دقت لازم در تهیه تراز مالی سال بدون اشبتاه
مثال:
عنوان دوره : روش و فنون تدریس (آموزش مدرسین) Train The Trainer

اهداف رفتاری  شامل کلیه انتظاراتی است که فراگیر می بایست در این دوره آموزشی به آن دست یابد که بشرح زیر می باشد:

 1. تعاریف مختصري از یادگیری ، تدریس و آموزش را بیان کند .
 2. حداقل 5 عامل تاثير گذار بر يادگيري را نام ببرد.
 3. 7 اصل يادگيري در بزرگسالان را نام ببرد.
 4. تعاريف مختصري از تدريس و يادگيري ارائه نموده و رابطه آن ها را بيان كند.
 5. مدل عمومي تدريس را ترسيم نمايد.
 6. حیطه های اهداف آموزشی را نام ببرید .
 7. هدف رفتاري را شناخته و بتواند متناسب با دوره آموزشي تبيين نمايد.
 8. با طرح درس آشنا شده بتواند یک طرح درس بنویسد .
 9. انواع روش های تدریس معمول در كلاس هاي درس را نام ببرد و راجع به هرکدام توضیح مختصری ارائه کند .
 10. انواع روشهای ارتباطی بین مدرس و فراگیر را بداند و نام ببرد.
 11. با زبان بدن ( ( Body Language  آشنا شده و مفهوم هر حرکت بدنی را تشخیص دهد .
 12. انواع شخصیت های مدرسین را در برخورد با فراگيران نام ببرید .
 13. انواع چالشهای مدرسین را در کلاس درس بيان كند .
 14. انواع ارزیابی آموزشی را نام برده و استفاده مطلوب هرکدام را در کلاس درس تشخیص دهد .
 15. با انواع آزمون و نكات مهم در طراحي سوالات چند گزينه اي آشنا شود.
 16. مهارت هاي مدرس در تدريس را بيان نمايد.
 17. خصوصيات يك مدرس اثربخش را بشناسد.
 18. در پایان دوره بتواند یک برنامه عمل تهیه نماید.

بدون نظر

نظر خود را وارد کنید.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود.