جستجو

post

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

در اجرای بند (4) بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/01/1390 (موضوع نظام آموزش کارمندان دولت) و ماده(5) اصلاحیه نظام آموزش کارکنان موضوع بخشنامه 18819/92/200 مورخ 14/11/1392 و به منظور ایجاد بسترهای لازم برای بهره مندی از مدرسان واجد صلاحیت تدریس در دوره های آموزشی کارکنان دولت، دستورالعمل ” نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت” برای اجراء ابلاغ می گردد.

بسمه تعالی

دستورالعمل” نحوه احراز صلاحیت و برنامه تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت

1- اختصارات و تعاریف:

سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور.

دستگاه اجرایی: تمامی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری.

مرکز: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

واحدهای استانی سازمان: سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان.

موسسات آموزشی مورد تایید: موسسات و مراکز آموزشی هستند که براساس دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت موسسات و مراکز آموزشی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی کارکنان( موضوع بخشنامه شماره 1558505 مورخ 18/9/1396) ” گواهینامه صلاحیت” دریافت کرده اند.

نظام آموزش: نظام آموزش کارکنان دولت موضوع بخشنامه شماره1834/200 مورخ 30/01/1390 و اصلاحیه آن به شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392.

شرایط عمومی تدریس: به مجموعه شرایط و توانمندی های عمومی تدریس اشاره دارد که موجب می شود مدرس در انتقال محتوای آموزشی در فرایند یاددهی-یادگیری موثرتر عمل نموده و یادگیری فراگیران را افزایش دهد.

صلاحیت موضوعی تدریس: به مجموعه توانمندی های اختصاصی و موضوعی در حیطه های خاص اشاره دارد که موجب می شود مدرس محتوای تخصصی-کاربردی به روز و معتبری را در فرایند یاددهی-یادگیری به فراگیران انتقال دهد به گونه ای که باعث ایجاد و ارتقاء سطح دانش و مهارت آنها شود.

مدرسان تایید صلاحیت شده: مدرسانی هستند که شرایط عمومی و صلاحیت موضوعی آنها برای تدریس دوره های آموزشی کارکنان دولت براساس این دستورالعمل تایید شده است.

2- اهداف:

1/2- ایجاد بستر مناسب برای شناسایی و توانمندسازی مدرسان واجد صلاحیت تدریس در دوره های آموزشی کارکنان دولت.

2/2- ممیزی مهارت ها و توانایی های علمی و آموزشی مدرسان به منظور انتخاب مدرسان واجد صلاحیت تدریس در دوره های آموزشی کارکنان دولت.

3/2- سازماندهی و حصول اطمینان از شرایط عمومی و صلاحیت های موضوعی مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت.

4/2- ایجاد بستر مناسب برای استفاده دستگاه های اجرایی، مرکز، واحدهای استانی سازمان و موسسات آموزشی مورد تایید از مدرسان دارای شرایط عمومی و صلاحیت های موضوعی در آموزش کارکنان دولت.

3- دستگاه های اجرایی، مرکز، واحدهای استانی سازمان و موسسات آموزشی مورد تاییددر برگزاری دوره های آموزشی باید از مدرسانی استفاده نمایند که علاوه بر دارا بودن صلاحیت موضوعی تدریس، دارای”گواهینامه مدرسی” باشتد.

4-شرایط عمومی و فرآیند احراز صلاحیت مدرسان:

شرایط عمومی و فرایند احراز صلاحیت موضوعی مدرسان متقاضی تدریس در دوره های آموزشی کارکنان دولت، به شرح ذیل می باشد:

الف)- شرایط عمومی مدرسان:

1/الف- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2/الف)- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3/الف)- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن که دارای ارزش استخدامی باشد.

3/الف)- تکمیل فرم “اطلاعات عمومی متقاضیان تدریس” ( پیوست شماره یک) و ارایه تصاویر مستندات مربوط، به مرکز یا واحدهای استانی سازمان.

4/الف- شرکت در دوره های آموزشی تربیت مدرس موضوع بند(5) این دستورالعمل و کسب (70%) درصد کل امتیاز هر دوره.

تبصره: اعضای هیات علمی، معلمان و افرادی که دارای مدارک تحصیلی مرتبط با رشته علوم تربیتی ( کلیه گرایشها) هستند از شرکت در برنامه تربیت مدرس معاف بوده و نیازی به ” گواهینامه مدرسی” ندارند. کسانی که ” گواهینامه مدرسی” از مراجع معتبر داخلی و خارجی دریافت کرده اند، در صورت تشخیص و تایید اعتبار آن از سوی مرکز یا واحدهای استانی سازمان، نیازی به شرکت در دوره های تربیت مدرس ندارند. در هر صورت این دسته از افراد باید دوره های آموزشی ” آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت” و ” نظام اداری ایران” را با موفقیت طی نموده و گواهی آن را ارایه نمایند.در موارد استثناء شرکت برخی از افراد صاحب نظر در دوره های مذکور با تشخیص و تایید مرکز و واحدهای استانی سازمان ضروری نمی باشد.

ب) احراز صلاحیت موضوعی متقاضیان تدریس:

احراز صلاحیت موضوعی متقاضیان تدریس در دوره های مشاغل عمومی و دوره های عمومی مدیریتی توسط مرکز یا واحدهای استانی سازمان و مدرسان دوره های مشاغل اختصاصی توسط دستگاه اجرایی مربوطه و موسسات آموزشی مورد تایید در حیطه آموزشی مربوطه بر اساس فرم “اطلاعات موضوعی متقاضیان تدریس” ( پیوست شماره دو) و اخذ مستندات مربوطه، انجام می گیرد.

احراز صلاحیت موضوعی متقاضیان تدریس در مشاغل عمومی و دوره های عمومی مدیریتی از سوی مرکز یا واحدهای استانی سازمان، به تفکیک موضوعات: ” اداری-مدیریتی”، “مالی”، “فرهنگی”، “هنری”، “اجتماعی”، “فناوری اطلاعات”، “حقوقی”، “روابط عمومی و بین الملل”، “آموزشی و پژوهشی” صورت می گیرد.

تبصره: متقاضیان تدریس در دوره های عمومی مدیریتی مدیران حرفه ای علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و صلاحیت موضوعی تدریس در چارچوب این دستورالعمل، باید دارای مدرک تحصیلی دکتری مرتبط به تشخیص مرکز یا واحدهای استانی سازمان و چهار سال سابقه تدریس یا سابقه مدیریت در دستگاه های اجرایی باشند.

1/ب- معیارهای اصلی ذیل باید در احراز صلاحیت موضوعی متقاضیان تدریس لحاظ گردد:

_ارتباط رشته تحصیلی مدرس با دوره های آموزشی مورد تدریس

_سوابق و تجارب کاری مرتبط با دوره های آموزشی مورد تدریس

همچنین دستگاه های اجرایی، مرکز، واحدهای استانی سازمان و موسسات آموزشی مورد تایید می توانند در احراز صلاحیت موضوعی متقاضیان تدریس معیارهای زیر را نیز لحلظ نمایند:

_سوابق پژوهشی مرتبط با دوره های آموزشی مورد تدریس

-سوابق آموزشی و تدریس مرتبط با دوره های آموزشی مورد تدریس

-سوابق تالیفی مرتبط با دوره های آموزشی مورد تدریس

-سایر شاخص های اختصاصی( به تشخیص مرجع احراز کننده صلاحیت موضوعی متقاضیان تدریس)

متقاضیانی که دارای سوابق فوق باشند برای تدریس در الویت خواهند بود.

2/ب) دستگاه های اجرایی و موسسات مورد تایید، موظفند پس از احراز صلاحیت موضوعی و حصول اطمینان، متقاضیان تدریس را جهت طی دوره های آموزشی تربیت مدرس ( موضوع بند 5 این دستورالعمل) و اخذ “گواهینامه مدرسی” به مرکز یا واحدهای استانی سازمان معرفی نمایند.

3/ب- مرکز و واحدهای استانی سازمان می توانند به منظور برگزاری دوره های آموزشی موضوع جدول بند (5) این دستورالعمل بصورت دوره ای اعلام فراخوان نمایند.

تبصره: هزینه شرکت در دوره های تربیت مدرس برای دریافت “گواهینامه مدرسی” که به صورت سالانه توسط مرکز تعیین می شود، برعهده متقاضیان تدریس در دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان می باشد.بدیهی است داشتن ” گواهینامه مدرسی” هیچگونه حقی را برای دارندگان آن ایجاد نمی کند و استفاده از توان تدریس اینگونه افراد منوط به نیاز دستگاه های اجرایی، مرکز، واحدهای استانی سازمان و موسسات آموزشی مورد تایید در حیطه آموزشی مربوطه در هنگام برگزاری دوره ها خواهد بود.

4/ب- صلاحیت موضوعی خاص برای تدریس در برخی از دوره های آموزشی (نظیر دوره های منشور حقوق شهروندی، حقوق شهروندی در نظام اداری، دوره های توجیهی بدو خدمت، و…) حسب مورد، به هنگام ابلاغ اینگونه دوره ها، توسط سازمان تعیین می گردد.

5- عناوین دوره های آموزشی تربیت مدرس:

دوره های آموزشی تربیت مدرس به شرح جدول ذیل می باشد:

سرفصل دوره های آموزشی فوق به شرح پیوست شماره (4) دستورالعمل می باشد.

 

6- برگزاری دوره های تربیت مدرس و صدورگواهینامه مدرسی:

دوره های عمومی تربیت مدرس، بر اساس جدول” عناوین دوره های آموزشی تربیت مدرس” بند(5) و سرفصل های آموزشی تعیین شده(پیوست شماره چهار) این دستورالعمل، توسط مرکز و واحدهای استانی سازمان برگزار می گردد. مرکز می تواند محتوا و مواد آموزشی مربوط به دوره های تربیت مدرس را به صورت استاندارد تهیه و در اختیار واحدهای استانی سازمان قرار دهد. در این صورت واحدهای استانی سازمان موظف هستند در برگزاری” دوره های آموزشی تربیت مدرس”، از محتوا و مواد آموزشی تولید شده از سوی مرکز استفاده نمایند.

“گواهینامه مدرسی” پس از موفقیت در دوره های آموزشی مربوط، در قالب مندرجات پیوست شماره سه این دستورالعمل، برای متقاضیان تدریس، صادر خواهد شد. مدت اعتبار گواهینامه چهار سال بوده و تمدید آن منوط به شرکت در برنامه های آموزشی بازآموزی ( در صورت ابلاغ از سوی سازمان) و حفظ شرایط عمومی تدریس می باشد.

7- تشکیل بانک اطلاعات مدرسان:

1/7- مرکز موظف است بانک اطلاعات مربوط به مدرسان واجد شرایط عمومی تدریس در دوره های آموزشی کارکنان دولت ( دارندگان گواهینامه های مدرسی) و نیز مدرسان واجد صلاحیت موضوعی تدریس در مشاغل عمومی و دوره های عمومی مدیریتی را در سطح ملی تشکیل و از طریق درگاه اینترنتی خود اطلاع رسانی نماید.

2/7-واحدهای استانی سازمان موظف هستند نسخه ای از ” گواهینامه مدرسی” صادره و نیز به فهرست اساسی مدرسان واجد صلاحیت موضوعی تدریس در مشاغل عمومی و دوره های عمومی مدیریتی را برای ثبت در بانک اطلاعات مدرسان در اختیار مرکز قرار دهند.

3/7-دستگاه های اجرایی و موسسات مورد تایید لازم است بانک اطلاعات مربوط به مدرسان واجد صلاحیت موضوعی تدریس را ازمیان دارندگان”گواهینامه مدرسی” به تفکیک مشاغل اختصاصی و حیطه آموزشی مربوطه تشکیل دهند.

8- نظارت و پایش:

مسئولیت نظارت بر عملکرد مدرسان تایید صلاحیت شده در دوره های مدیریتی بر عهده مرکز و واحدهای استانی سازمان و در دوره هایمشاغل عمومی و اختصاصی بر عهده دستگاه اجرایی خواهد بود. مرکز و واحدهای استانی سازمان می توانند بصورت دوره ای اطلاعات لازم در خصوص عملکرد مدرسان تایید صلاحیت شده را از دستگاه های اجرایی و موسسات مورد تایید به منظور ارایه بازخوردهای لازم  به مدرسان اخذ نماید.

این دستورالعمل مشتمل بر(8) بند، (3) تبصره و (4) فرم پیوست بوده و با ابلاغ آن بخشنامه شماره 19138 مورخ16/02/1394 لغو می گردد.

دانلود فایل pdf این نامه 

بدون نظر

نظر خود را وارد کنید.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود.