جستجو

درباره سرای مدرس

چشم انداز ما در سرای مدرس:

سامانه ای جامع و موثر در حوزه آموزش های سازمانی و دربر دارنده بانک اطلاعاتی غنی از مدرسین آموزش های شغلی – سازمانی در تجارب و تخصص های متنوع در سراسر کشور و مجموعه ای از سازمان ها و موسسات آموزشی ملی و فراملی که درصدد تعامل و بهره گیری از خدمات مدرسین می باشند.

ماموریت ما در سرای مدرس:

بروزرسانی سامانه سرای مدرس بر اساس نیاز مدرسین ، سازمان ها و موسسات آموزشی به جهت ارتقای روزافزون تعامل اثربخش آنها

ارزش ها در سرای مدرس:

  • پاسخگویی موثر و متعهدانه به نیازهای ذینفعان و مشتریان
  • صداقت ، مسئولیت پذیری و تعهد در انجام وظایف و خدمات
  • امانت داری و حفاظت از اطلاعات مدرسین ، سازمان ها و موسسات آموزشی با بهره گیری از تجهیزات معتبر و مطمئن در بستر فضای مجازی
  • باور به تعامل اثربخش و برد – برد در فضای مجازی برای گروه های ذینفع و مشتریان
  • ارئه آموزش و راهنمایی های کیفی به مدرسین و سازمان ها در حوزه تدریس و آموزش های سازمانی