جستجو

گالری تصاویر دوره ها

دوره های برگزار شده توسط سرای مدرس

گالری تعدادی از دوره های برگزار شده توسط سرای مدرس

حضور تیم سرای مدرس در پانزدهمین کنفرانس منابع انسانی

دوره های آموزشی مبتنی بر شایستگی ها در شرکت پتروشیمی فجر

توضیحات تصویر

توضیحات تصویر

توضیحات تصویر

توضیحات تصویر

توضیحات تصویر

حضور تیم سرای مدرس در اولین رویداد

توضیحات تصویر

دوره های آموزشی مبتنی بر شایستگی ها در شرکت پتروشیمی فجر

توضیحات تصویر

توضیحات تصویر

توضیحات تصویر

توضیحات تصویر

توضیحات تصویر

حضور تیم سرای مدرس در اولین رویداد

توضیحات تصویر

توضیحات تصویر

دوره مهارت های ارتباط موثر با بازی های مدیریتی

دوره مهارت های ارتباط موثر با بازی های مدیریتی

دوره مهارت های ارتباط موثر با بازی های مدیریتی

توضیحات تصویر

توضیحات تصویر

دوره مهارت های ارتباط موثر با بازی های مدیریتی

توضیحات تصویر

توضیحات تصویر