جستجو

post

یادگیری فعال

یادگیری فعال

یادگیری فعال (Active Learning)

شامل روشهایی است که در آن فراگیران نقشی بیش از یک شنونده را به عهده می گیرند و در پردازش و کاربرد اطلاعات نیز مشارکت دارند.

اجزای اصلی یک یادگیری فعال

    • صحبت کردن و گوش دادن
    • نوشتن
    • خواندن
    • انعکاس اطلاعات

فرآیند یاددهی فعال:

فعالیتهایی که مدرس در کلاس با کمک فراگیران انجام می دهد تا امر یادگیری با معنا محقق شود. در این تحقق، فعالیتها عبارتند از درگیر کردن فراگیران در حل مسأله، مشارکت خود فراگیران در امر یادگیری و ایجاد تفکر انتقادی در فراگیران.

مقایسه رویکرد تدریس رایج و فعال

رویکرد سنتی و رایج رویکرد فعال

• غیر فعال بودن یادگیرنده

• معلم محوری

• یادگیری فقط از معلم

• یادگیری از کارشناس

• بازخورد یادگیری فقط به یک نفر

• رقابت با دیگران

• اتکا به یک فرد

• استفاده از یک روش مشابه

• پنهان کاری

• کپی برداری

• نگرانی از اشتباه

• یادگیری از طریق نت برداری

• رسمی و خشک بودن کلاس

• کلاسهای با زمان کوتاه

• تصمیم گیری فردی

• فکر کردن در باره نتایج

• فعال بودن یادگیرنده

• معلم به عنوان راهنما

• یادگیری از همه

• کشف از طریق راهنمایی

• یادگیری از طریق تعامل با دیگران

• همکاری با دیگران

• اتکا به راهنماییها

• تنوع و انعطاف پذیری روشها

• تقسیم کار، باز

• یادگیری از طریق وامگیری

• عدم نگرانی از اشتباه

• یادگیری از طریق حل مسأله

• غیر رسمی و انعطاف پذیر بودن کلاس

• طولانی بودن زمان کلاس

• تصمیم گیری با دیگران

• فکر کردن فرآیندی

یادگیری فعال

مثالهایی از روشهای تدریس فعال مورد استفاده توسط مدرسان

پروژه های گروهی بارش فکری مطالعات موردی

• مباحثه، نمایش

•  گفتگو

• خاطرات و گزارش روزانه

• تجارب

• مصاحبه

• برگه های کار

• بازیها

• بررسی مطالعات

• نمایشگاه

• بحث

• بازی نقش

• اجرا

• کوئیز

• کار عملی

• گردش

• نقشه کشی

• تجارب کاری

• توضیح دادن

 

منبع: تیم محتوای سامانه سرای مدرس

بدون نظر

نظر خود را وارد کنید.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود.