جستجو

Blog

آموزش و پرورش(آموزش رسمی) و کارآموزی(آموزش غیر رسمی)

آموزش و پرورش(آموزش رسمی) و کارآموزی(آموزش غیر رسمی)

آموزش رسمی آموزش رسمی یا مدرسه‎ای شامل آن قسمت از نظام آموزشی است که از کودکستان آغاز شده تا آموزش عالی ادامه دارد که یک آموزش سازمان یافته تلقی شده و دارای ساختاری مشخص است و از سلسله مراتب منظمی پیروی می‎کند. در واقع در این مدل، آموزش بر مبنای قواعد و قوانین از پیش […]