جستجو

Blog

فرم پایش

چك ليست پایش برنامه ریزی، اجراء و ارزيابي اثربخش دوره هاي آموزشی: شامل موارد و زیر مجموعه موارد: برنامه ريزي، اجرا و پشتيبانی، اثربخشي