جستجو

Blog

آموزش در محل کار On the Job Training   ( OJT )

آموزش در محل کار On the Job Training ( OJT )

آموزش در محل كار به آموزش هايي اطلاق مي گردد كه جهت ارتقاي شايستگی پرسنل در محل كار و حين انجام وظايف كاري انجام مي شود . كارآموز، مدرس و برنامه آموزشي نقش اساسي را در اين آموزش تعاملی دارند و شايستگی های مربوط به شغل از مدرس به فراگير منتقل و به آن آموزش […]