جستجو

Blog

آموزش و جامعه پذیری کارکنان: برنامه ای برای نیروهای جدیدالاستخدام

آموزش و جامعه پذیری کارکنان: برنامه ای برای نیروهای جدیدالاستخدام

جامعه پذیری یکی از آموزش های ضروری و منظم سازمان ها برای کارکنان تازه وارد می باشد. جامعه پذیری، برنامه ای است که کارکنان تازه وارد را با شغل شان، همکاران و سازمان آشنا می سازد. این آموزش نیازمند تعامل بین پرسنل واحد منابع انسانی و مدیران و سرپرستان عملیاتی می باشد. در سازمان های […]