جستجو

Blog

آموزش و یادگیری

آموزش و یادگیری

آموزش چیست؟ آموزش ابزار و پرورش و کارآموزی است. آموزش نه یک نهاد است و نه یک دوره بلکه آموزش به فعالیت هایی گفته می‎شود که در خدمت پرورش و کارآموزی قرار دارند و معمولاً مجموعه اقداماتی را که مدرس به جهت تسهیل یادگیری برای یادگیرندگان به وسیلۀ خود و یا ابزارهای آموزشی انجام می‎دهد […]