جستجو

Blog

استانداردهای آموزشی مهم در آموزش های سازمانی

استانداردهای آموزشی مهم در آموزش های سازمانی

نیاز به آموزش در سازمان ها طی دوره های مختلف باعث شده استاندارد هایی ایجاد شود که بر اساس هر زمینه آموزشی دامنه وسیعی از معیار ها را پوشش دهد. این استاندارد ها باعث بهبود سطح آموزش سازمانی، بهبود کارایی و افزایش راندمان سازمان ها شده است. استانداردهای موجود در حوزه آموزش برگرفته از سایت […]