جستجو

Blog

نیازسنجی آموزشی

نیازسنجی آموزشی

شایستگی:(Competency) مجموعه دانش،مهارت،ویژگی های شخصیتی،تجربه ها،توانمندی ها ونگرش های مرتبط با شغل که دارنده آنها را قادر می سازد در سطحی مطلوب به انجام مسئولیت بپردازد. دانش(Knowlege): مجموعه ای از معلومات،آگاهی ها واطلاعات علمی و نظری مهارت(Skill): توانایی پیاده سازی علم در عمل از راه تکرار و کاربرد دانش در محیط کار و توانمندی های […]