جستجو

Blog

فن بیان در تدریس

فن بیان در تدریس

در این متن قصد نداریم بطور کامل به مساله فن بیان بپردازیم. موضوع فن بیان مبحثی است که به ساعت ها آموزش و مطالعه نیاز دارد و منابع زیادی در این خصوص در کتاب ها ، سایت ها و شبکه های مجازی وجود دارد. فن بیان به نحوی با زندگی انسان درهم تنیده شده و […]