جستجو

Blog

روش تدریس گردش علمی

روش تدریس گردش علمی

یکی از روش های تدریس که از دیرباز در آموزش و پرورش و امروزه در آموزش های سازمانی استفاده می شود روش تدریس گردش علمی است که در آموزش های سازمانی با عناوین متعددی مثل تورهای یادگیری یا سایت گردی و … شناخته می شود. مدرس در این روش برای تفهیم مطالب آموزشی یک تور […]

اهداف آموزشی در طرح درس

اهداف آموزشی در طرح درس

یکی از وظایف اصلی مدرسین، تهیه طرح درس یا طرح آموزش می باشد. از موارد مهم و اصلی در تهیه طرح آموزش، نوشتن اهداف آموزشی می باشد. اهداف آموزشی چیست؟ اهداف آموزشی همان نتایجی است که انتظار داریم با برگزاری دوره آموزشی محقق گردد که شامل هدف  . کلی و اهداف رفتاری دوره آموزشی می باشد […]