جستجو

Blog

زبان بدن ( وضعیت بدن و حرکت در کلاس حین تدریس)

زبان بدن ( وضعیت بدن و حرکت در کلاس حین تدریس)

در ادامه موارد قبلی ارائه شده در خصوص اهمیت زبان بدن در تدریس زبان بدن ( بخش دوم: تکنیک فانوس دریایی در تدریس- چشم و حرکات آن ) و زبان بدن مدرس ( بخش اول : اهمیت حرکات دست در تدریس)، قصد داریم در این متن به اهیمت استفاده از وضعیت بدن و حرکت در […]