جستجو

Blog

زبان بدن مدرس ( بخش اول : اهمیت حرکات دست در تدریس)

زبان بدن مدرس ( بخش اول : اهمیت حرکات دست در تدریس)

زبان بدن چیست؟ در دوران گذشته و زمانی که بشر هنوز صحبت کردن را یاد نگرفته بود، با ایما و اشاره مفهوم و منظور خود را به یکدیگر می رساندند و با حرکات دست و حالات مختلف با یکدیگر ارتباط بر قرار می کردند. این ارتباط با استفاده از حرکات بدنی یعنی همان زبان بدن، […]