جستجو

Blog

یادگیری فعال

یادگیری فعال

یادگیری فعال (Active Learning) شامل روشهایی است که در آن فراگیران نقشی بیش از یک شنونده را به عهده می گیرند و در پردازش و کاربرد اطلاعات نیز مشارکت دارند. اجزای اصلی یک یادگیری فعال صحبت کردن و گوش دادن نوشتن خواندن انعکاس اطلاعات فرآیند یاددهی فعال: فعالیتهایی که مدرس در کلاس با کمک فراگیران […]