جستجو

Blog

اهداف آموزشی در طرح درس

اهداف آموزشی در طرح درس

یکی از وظایف اصلی مدرسین، تهیه طرح درس یا طرح آموزش می باشد. از موارد مهم و اصلی در تهیه طرح آموزش، نوشتن اهداف آموزشی می باشد. اهداف آموزشی چیست؟ اهداف آموزشی همان نتایجی است که انتظار داریم با برگزاری دوره آموزشی محقق گردد که شامل هدف  . کلی و اهداف رفتاری دوره آموزشی می باشد […]