جستجو

Blog

پادکست نقطه صفر پیشرفت

پادکست نقطه صفر پیشرفت

نقطه صفر پیشرفت حاصل صفر ، تنیجه جمع هر عدد با صفر در فرایند سازمان است ، اگر رویکرد توسعه در سازمان نباشد. دقیقا بر خلاف روند ریاضی. 2 + 0 = 2 شما و هر مخاطب دیگری این را میداند که در ریاضی  حاصل جمع عدد دو و صفر می شود عدد دو . […]