جستجو

Blog

مدیریت انتقال یادگیری

مدیریت انتقال یادگیری

مدیریت انتقال یادگیری چیست؟ برنامه ها و طراحی دوره های آموزشی در محیط کار باید مانند فرآیندی نظام مند و حمایت گرایانه باشند که با هدف انتقال یادگیری و ایجاد تعهد نسبت به آن از طریق شیوه های رسمی، ضمنی و غیر رسمی ، نیز بکارگیری تکنولوژی های مناسب بسترهای لازم را برای بهبود مداوم […]

آموزش و یادگیری

آموزش و یادگیری

آموزش چیست؟ آموزش ابزار و پرورش و کارآموزی است. آموزش نه یک نهاد است و نه یک دوره بلکه آموزش به فعالیت هایی گفته می‎شود که در خدمت پرورش و کارآموزی قرار دارند و معمولاً مجموعه اقداماتی را که مدرس به جهت تسهیل یادگیری برای یادگیرندگان به وسیلۀ خود و یا ابزارهای آموزشی انجام می‎دهد […]